0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie dotyczące korzystania z e-usług przez użytkowników zewnętrznych

Szanowny Panie/Szanowna Pani

Nasza instytucja w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej uruchomiła szereg e-usług umożliwiających załatwienie sprawy drogą elektroniczną. Aktualnie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego realizowane jest badanie dotyczące m.in. efektów dofinansowanych projektów. Jednym z elementów badania są ankiety wśród użytkowników e-usług. 

W związku z powyższym zwracamy się do Pani/a z prośbą o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej korzystania z e-usługi/e-usług oferowanych przez naszą instytucję. 

Państwa odpowiedzi pozwolą zrozumieć, jak oceniają Państwo usługę i co warto w niej poprawić. 

Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 5 minut. 

Prosimy o wypełnienie ankiety do 17.03.2022r.

Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 5 minut.

Zaleca się wypełnienie ankiety korzystając z przeglądarki Google Chrome. W przypadku pytań lub problemów technicznych proszę o kontakt z Damianem Nalepą tel: 536 873 481, d.nalepa@fastsolutions.com.pl

Z góry dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu

Zespół badawczy firmy LB&E

 

UWAGA: Jeśli przycisk "DALEJ" jest nieaktywny, należy poniżej zaznaczyć, że zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną RODO.


 

Pani/Pana dane osobowe:

1) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia badania i opracowania raportu pn. „Ewaluacja wpływu wsparcia w ramach Osi 2 Cyfrowe Lubelskie w RPO WL 2014-2020” (umowa OPIV.272.61.2021.KAB z dnia 1 lutego 2022 r.).

2) są pozyskane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania i opracowania raportu, w tym dane kontaktowe typu telefon, e-mail, adres jako dane osobowe Beneficjentów aplikujących w ramach RPO WL 2014-2020. z Działania 2.1 i 2.2. oś II RPO WL 2014-2020

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji

4) nie będą wykorzystywane do podejmowania wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

W celu realizacji badania ankietowego, będącego częścią badania pn. „Ewaluacja wpływu wsparcia w ramach Osi 2 Cyfrowe Lubelskie w RPO WL 2014-2020” Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania realizatorowi badań ankietowych, Agencji Badawczej Fast Solutions (dane rejestrowe: Grupa WW sp. z o.o. nr NIP: 813-367-16-25) na mocy umowy podpowierzenia przetwarzania danych zawartej z firmą LB&E sp. z o.o. w dniu 15.02.2022 r.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:

- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może wiązać się z brakiem możliwości realizacji badania pn. „Ewaluacja wpływu wsparcia w ramach Osi 2 Cyfrowe Lubelskie w RPO WL 2014-2020”